Bugeilio’r bugeiliaid

Posted on

Tynnu sylw at wasanaeth CYNNAL i weinidogion Cafodd trafodaeth am y straen o fod yn Weinidog yr Efengyl Gristnogol yn yr oes anodd hon ei ysgogi gan y Parchg Guto Llywelyn ar Newyddion S4C a Radio Cymru yn ddiweddar. Mae hefyd wedi llwyddo i dynnu sylw at waith gwerthfawr CYNNAL, elusen sy’n cynnal sesiynau cwnsela… Read more »

Galwad i Weinidog

Posted on

Eglwysi Annibynnol; Brynteg, Bethel Drefach, Capel Nonni Llanllwni, Gwyddgrug, a Tabernacl Pencader. Ar ymddeoliad eu Gweinidog, y Parchedig Ddr. Rheinallt Davies, mae’r   eglwysi uchod yn awyddus i benodi Gweinidog llawn amser, neu byddem yn barod i drafod penodiad rhan amser. Gellir derbyn rhagor o fanylion drwy gysylltu ag ysgrifennydd yr ofalaeth— Marina Davies, Heddfryn, New… Read more »

Tipyn o ddrama yng Nghapel y Nant

Posted on

Roedd Capel y Nant, Clydach, Abertawe, ar ei newydd wedd ar gyfer Oedfa Nadolig pobl ifanc yr eglwys ar fore Sul, 23 Rhagfyr – gyda seddi unigol, cyfforddus, wedi disodli’r pews, a llwyfan agored, croesawgar, yn lle’r Sêt Fawr. Bu’r prosiect i archebu a gosod y seddi, llwyfan a charped newydd dan arolygiaeth fedrus un… Read more »

Camu ymlaen yn y Bala

Posted on

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae’r gynulleidfa mewn sawl capel yn ei chael hi’n fwyfwy anodd i gynnal a chadw adeiladau mawr tra bod yr aelodaeth yn lleihau. Gall y gost ariannol fod yn faich ac yn ofid mawr i’r aelodau. Mae angen dewrder i gydnabod y sefyllfa a gweledigaeth i gynnal yr achos mewn… Read more »

‘Sgrifen ar y mur

Posted on

Achoswyd cryn gynnwrf a thrafod yn ddiweddar yn dilyn paentio dros graffiti ar fur ar gyrion pentref Llanrhystud yng Ngheredigion.  Ers degawdau mae’r slogan ‘Cofiwch Dryweryn’ wedi denu sylw teithwyr ar y briffordd ond fe baentiwyd enw ‘Elvis’ dros y geiriau, gan ddifrodi murlun y mae nifer yn ei gyfrif fel safle o bwysigrwydd gwleidyddol,… Read more »