Bwriad y Rhwydwaith Merched yw addysgu, gwasanaethu ac ymgyrchu, gan ysgogi grwpiau lleol i weithredu mewn gwahanol ffyrdd. O godi ymwybyddiaeth am bynciau i fagu cysylltiadau a chefnogi mentrau arbennig, mae gan y Rhwydwaith Merched botensial mawr.

 Diwrnod y Rhwydwaith Merched.

Bob blwyddyn fe gynhelir Diwrnod y Rhwydwaith Merched ac eleni bu Arfon Jones yn annerch y gynulleidfa yng Nghapel y Priordy, Caerfyrddin.  Lansiwyd thema’r flwyddyn sef cefnogi ymgyrch y llywodraeth i sicrhau bod milwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Gellir gwrando ar yr anerchiadau yma.  Mi fydd Diwrnod y Rhwydwaith Merched 2018 yn cael ei gynnal yn Llanuwchllyn ar y 12fed o Fai. Bydd rhagor o wybodaeth i ddilyn.


Bwriad y Rhwydwaith Merched eleni yw i gefnogi ymgyrch y Llywodraeth i hybu miliwn o siaradwyr erbyn 2050.  Yma ceir un o swyddogion y Rhwydwaith, Dr. Fiona Gannon a Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn trafod y fenter a sut gall eglwysi Cymru fynd i’r afael â’r ymgyrch.


Y llynedd, fe ddewisiwyd thema ar gyfer blwyddyn gyntaf y Rhwydwaith sef ‘cam-drin domestig’. Eisoes mae rhai grwpiau o fewn y Rhwydwaith wedi bod yn gweithredu yn lleol, trwy

• godi arian
• cynyddu ymwybyddiaeth
• a chasglu nwyddau ac adnoddau ar gyfer llochesi.

DSC_0431b

Bu aelodau Capel y Priordy yn Nghaerfyrddin, Cana a Bancyfelin yn cefnogi Gwasanaethau Trais yn y Cartref yng Nghaerfyrddin (Carmarthen Domestic Abuse Services). Elusen leol yw hon sy’n cefnogi menywod, dynion a phlant sy’n cael eu heffeithio gan drais yn y cartref.

Mae CDAS yn cynnal lloches i fenywod yng Nghaerfyrddin sy’n sicrhau man diogel i fenywod a phlant aros. Mae’r Ofalaeth wedi cytuno â’r lloches i gasglu nwyddau sydd eu hangen arnynt hwy,

ymgyrch priordyDyma Karen Nugent yng nghanolfan Galw i Mewn, Gwasanaethau Cam Drin Domestig, Caerfyrddin yn derbyn y nwyddau a gasglwyd gan eglwysi gofalaeth Y Priordy, Caerfyrddin, Cana a Bancyfelin. Os hoffech gasglu nwyddau, mae’n bwysig cysylltu â’r ganolfan yn gyntaf i weld beth yn union sydd angen arnynt.

Os am fanylion pellach, cysylltwch ag Eglwys y Priody http://www.priordy.org/

Mae criw “Coda Ni”, o ardal Pencader a Llandysul hefyd yn weithgar ar hyn o bryd yn codi arian at yr elusen.  Dyma eu neges hwy

Un o’n prif feysydd tystio a gweithredu dros yr haf fydd cefnogi Canolfan Atal Camdriniaeth yn y Cartre Caerfyrddin. Estynnwn allan at y rhai sy’n cael eu camdrin, a diolchwn i’r swyddogion sy’nn gweithio’n ddi-flino drostynt. Mae cynulleidfaoedd yn Llanfihangel-ar-arth eisoes wedi cyfrannu arian a hanfodion ymarferol.

 

 


I ddarganfod mwy am y Rhwydwaith Merched, cysylltwch ag undeb@annibynwyr.org