Adnoddau ar lein!

Bu cryn alw dros y blynyddoedd diwethaf am roi adnoddau y gallai eglwysi ac unigolion eu defnyddio ar lein. Yn ystod y misoedd nesaf mi fydd astudiaethau, gwasanaethau a myfyrdodau yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon.  Isod, fe welwch linc i’r oedfaon a’r myfyrdodau ar ffurf pamffled, PDF a Powerpoint.  Ewch ati i’w darllen a’u defnyddio!

Cofier bod adnoddau sain i’w cael ar lein hefyd. Bydd y casgliad hwn yn tyfu wrth i amrywiol ddigwyddiadau gael eu cynnal. Ewch i wefan mixcloud i wrando ar y casgliad.


Gweddïau i ddiolch am greadigrwydd

 

 

 

 

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern, dyma weddïau gan y Parchg. Robin Samuel i ddiolch am greadigrwydd.  Gellir ei lawrlwytho yma


Gweddïau ar gyfer Dydd Hiroshima.

Cynhelir Dydd Hiroshima ar ddydd Sul y 6ed o Awst.  Gellir lawrlwytho gweddïau wedi eu llunio yn arbennig gan y Parchg. Robin Samuel yma.


Oedfa ‘Gwaith Gorffwys a Gwerth’

Diolch i’r Parchg. Casi Jones am baratoi’r oedfa ar Waith, Gorffwys a Gwerth.  Gellir lawrlwytho’r ddogfen yma.


Gwasanaeth dathlu 40 CWM

Dyma wasanaeth wedi ei gynllunio yn arbennig i gofio deugain mlynedd ers sefydlu CWM (Council for World Mission).  Sul y dathlu yw’r 16eg o Orffennaf, ond mae’r oedfa hon yn addas i’w defnyddio ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.  Gellir lawrlwytho’r testun yma.


Gwasanaeth ar gyfer Sul y Pentecost

 

 

 

Deunyddiau ar gyfer Sul y Pentecost wedi eu paratoi gan y Parchg Casi Jones, Swyddog Cyswllt ac Adnoddau y Gogledd gyda’r Undeb.  Gellir lawrlwytho’r adnoddau isod a’u defnyddio mewn oedfaon.
Anerchiad Pentecost
Pentecost i’r Plant
Taflen Pentecost, Ochr 1
Taflen Pentecost, Ochr 2
Trefn i’r Gwasanaeth


Wythnos Cymorth Cristnogol 2017

Deunydd Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 14 – 20.

Stori ffoadur sy’n ganolbwynt i Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Bu’n rhaid i Nejebar ffoi o Afghanistan gyda’i theulu, oherwydd bygythiadau gan y Taliban. Maen nhw’n byw mewn gwersyll ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg ers chwe mis, a does dim arwydd y byddan nhw’n cael gadael yno yn fuan. Ceir mwy o stori Nejebar ar wefan Cymorth Cristnogol Cymru, ac yn adnoddau’r Wythnos. Mae’r Gwasanaeth eleni wedi ei baratoi gan y Parchg Robin Samuel, Swyddog Cyswllt ac Adnoddau y De gyda’r Undeb, ond y mae’n cynnwys emyn arbennig wedi ei gyfansoddi gan y Parchg Casi Jones, Swyddog Cyswllt ac Adnoddau y Gogledd.
Gellir lawr lwytho Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol yma
Amlinelliad o Wasanaeth yma
Taflen o Weddïau addas yma
Fideo o weithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol 2017 yma


 

 

 

Mae eleni yn flwyddyn Byw y Beibl, a gellir lawrlwytho gwasanaeth cyfan i’w ddefnyddio mewn oedfa neu gyda grwpiau bychan fan hyn.


Oedfaon y Groglith a’r Pasg


 

 

 

Gwasanaeth wedi ei baratoi yn arbennig ar gyfer dydd Gwener y Groglith, gan Swyddog Adnoddau’r Gogledd, y Parchg. Casi Jones.  Gellir lawrlwytho’r gwasanaeth yma

Dyma fyfyrdod a gweddïau wedi eu paratoi gan Swyddog Adnoddau’r Undeb, y Parchg. Robin Samuel yn arbennig ar gyfer Sul y Pasg.  Gellir lawrlwytho fersiwn PDF o’r myfyrdod yma


Gweddïau a darlleniadau

Dyma rai darlleniadau a chyfres o weddïau i’w defnyddio pan fo amrywiol fathau o ymosodiadau yn digwydd yn ein byd. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ddogfen.


Oedfaon Ddathlu William Williams, Pantycelyn

Oedfa Ddathlu Pantycelyn

PowerPoint Oedfa Ddathlu Pantycelyn

Gyda diolch i’r Parchg. Alun Tudur am rannu’r adnodd hwn.


Gwasanaeth ”Calon ar Dân’ Dathlu William Williams Pantycelyn’, gan y Parchg. Casi Jones (Swyddog Cyswllt ac Adnoddau y Gogledd)


Oedfa Y Ffordd

Oedfa Y Ffordd


Gwasanaeth sy’n Cofio Ffoaduriaid

Gwasanaeth Ffoaduriaid

Trefn Gwasanaeth Cymun Ffoaduriaid

Emyn Crist y Ffoadur


Oedfa Penwythnos Y Gannwyll

screen-shot-2016-10-05-at-09-52-03

oedfa penwythnos y gannwyll

penwythnos-y-gannwyll powerpoint

Er mwyn derbyn copi o’r gân “Golau i’r Nos”, a  ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer yr Oedfa gan Tecwyn Ifan, cysylltwch â beti.wyn@icloud.com


Dathlu Blwyddyn y Beibl Byw

beibl byw

 

 

 

Beibl Byw Powerpoint

Dathlu Blwyddyn y Beibl Byw